بانک لباس

18 تیر 1401

پارچه چنیل

الگو

ظاهر منحصربه ‌فرد پارچه چنیل پارچه چنیل نام خود را از کلمه‌ی فرانسوی کرم ابریشم گرفته است. به کرم ابریشم در فرانسوی “چنیل” گفته میشود.