بانک لباس

31 خرداد 1401

پارچه زفیر

پارچه زفیر

پارچه زفیر گاها با پارچه کشمیر به اشتباه گرفته میشود اما جالب است بدانید زفیر مصارف بیشتری نسبت به کشمیر دارد…